Silc Estates
Sluiten
Login

Privacy

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS (bekend als L.O.P.D.)

Het bedrijf SILC Estates S.L. stelt de gebruikers van zijn website ervan in kennis dat het een geautomatiseerd bestand  kan aanleggen dat persoonsgegevens bevat die aan voornoemde eigenaar verstrekt zijn in het kader van het gebruik van voornoemde website of het verzenden van e-mails of die in zijn bezit zijn gekomen door het aangaan van een zakelijke relatie en door het contactformulier en de nieuwsbrief. Het voldoet dienaangaande nauwgezet aan de in de wetgeving inzake de gegevensbescherming voorziene bepalingen.

Overeenkomstig de artikels 15 tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming E.U. 2016/679 stellen wij u ervan in kennis dat u, om uw rechten, vrijheden en juridische belangen te waarborgen, ten overstaan van de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens te allen tijde uw rechten kunt uitoefenen op inzage in uw persoonsgegevens, op rectificatie of het schrappen daarvan, op inperking van de verwerking ervan, op het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking en op de meeneembaarheid van uw gegevens, alsmede het recht om een vordering in te stellen bij een toezichthoudende autoriteit.

Om voornoemde rechten uit te oefenen dient u zich schriftelijk te richten tot SILC Estates S.L. op het adres van de hoofdzetel of op het e-mailadres info@silcestates.com, en daarbij in alle gevallen het kenmerk “Persoonsgegevens” en het recht dat u wilt uitoefenen te vermelden en een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen.

De in het bestand opgenomen gegevens kunnen onder andere gebruikt worden voor het verlenen en aanbieden van onze diensten, voor statistische doeleinden, om reclame te maken (maar nooit voor derden), voor magazines, nieuwsvoorziening –ook elektronisch-, voor incidentmanagement en het doen van marktonderzoek.

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens mogen uitsluitend -en daar waar dit aangewezen is- doorgegeven worden aan derden om te voldoen aan de hiervoor genoemde doeleinden en slechts na toestemming van de betrokkenen. De verleende toestemming kan altijd op ieder gewenst moment worden ingetrokken door dat schriftelijk kenbaar te maken aan de hoofdzetel van de eigenaar van de site, onder vermelding van het kenmerk“Schrappen persoonsgegevens”.

Wanneer men zich toegang verschaft tot de website van SILC Estates S.L. houdt dat in dat men alle navolgende voorwaarden aanvaardt:

INDUSTRIEEL EIGENDOM

Het logo en de naam SILC Estates S.L. en alle overige onderscheidende tekens (grafische tekens of in woorden) die op deze website te zien zijn, zijn exclusief eigendom van SILC Estates S.L. en mogen uitsluitend door deze onderneming gebruikt worden.

De content van deze website, tekst, beelden, enz., alsmede de grafische vormgeving en broncode ervan zijn onder de Spaanse wetgeving inzake industrieel en intellectueel eigendomsrecht beschermd en eigendom van SILC Estates S.L.

Gehele of gedeeltelijke weergave, verspreiding of publicatie in het openbaar, zonder uitdrukkelijke toestemming van SILC Estates S.L, is dan ook strikt verboden.

DOMEINNAAM

Op een zelfde wijze als hiervoor beschreven, zijn de domeinnaam www.silcestates.com en alle die gebruikt worden om toegang tot deze site te krijgen, het exclusieve eigendom van SILC Estates S.L. Oneigenlijk gebruik hiervan betekent een inbreuk op de door deponering verworven rechten en zal met alle ter beschikking staande wettelijke middelen worden vervolgd.

PERSOONLIJK GEBRUIK

Het is de gebruiker door SILC Estates S.L uitdrukkelijk toegestaan die content en assets, of die nu wel of niet onder een exclusief recht vallen, zichtbaar te maken, af te drukken, een kopie daarvan te maken of op te slaan op zijn harde schijf of enige andere hardware (met uitzondering van computersoftware), onder voorwaarde dat dit geschiedt voor persoonlijk eigen gebruik van de cliënt en niet voor zakelijke of distributiedoeleinden. Hierbij mogen voornoemde rechten en content niet gewijzigd, aangepast of gedecompileerd worden. Deze vergunning voor eigen gebruik wordt als verleend beschouwd, mits de aanwijzingen inzake de auteursrechten en het industriële eigendom strikt worden nageleefd en impliceert geen verlening van enige licentie dan ook aan de gebruiker.

Voor ieder ander gebruik van de content en de intellectuele scheppingen op deze site is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist van SILC Estates S.L.

VOORBEHOUD GERECHTELIJKE STAPPEN

SILC Estates S.L behoudt zich te allen tijde het recht voor alle noodzakelijke maatregelen te nemen of gerechtelijke stappen te zetten om haar wettelijke rechten ten aanzien van intellectueel en industrieel eigendom te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik ervan of tegen enig andere daad die die rechten kan schaden.

LINKS

De links die de gebruiker aantreft bij het surfen op deze website stellen hem in staat de site te verlaten. Tenzij anders vermeld wordt, bestaat er geen onderlinge relatie tussen SILC Estates S.L en de websites waarnaar de links leiden. SILC Estates S.L is niet aansprakelijk voor de inhoud waartoe men via voornoemde links toegang heeft, noch voor de wijzigingen die daarin worden aangebracht of de technische beschikbaarheid ervan.

SILC Estates S.L verbindt zich er evenwel toe zijn uiterste best te doen om te voorkomen dat er op zijn website links aanwezig zijn naar websites met illegale inhoud die bijdragen aan onwettige, racistische of xenofobe activiteiten of, in het algemeen, kunnen indruisen tegen de beginselen van menselijke vrijheden en waardigheid of een aantasting betekenen van de waarden en rechten die erkend worden in de Spaanse grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Indien een gebruiker van mening is dat een link op deze website op enigerlei wijze zijn rechten aantast of tot enig nadeel leidt, hoeft hij dit slechts per e-mail aan SILC Estates S.L. te melden. Hij kan er op vertrouwen dat het nodige gedaan zal worden met betrekking tot de INHOUD VAN DE WEBSITE.

SILC Estates S.L is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik van de content van onze website; daarvoor is enkel en alleen degene aansprakelijk die zich daartoe toegang verschaft en er gebruik van maakt.

ACTUALISERING EN WIJZIGING VAN DE WEBSITE

SILC Estates S.L behoudt zicht het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving de informatie op en de configuratie en het uiterlijk van zijn website te wijzigen of te verwijderen en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

INFORMATIE BETREFFENDE TECHNISCHE ASPECTEN

SILC Estates S.L aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele technische problemen met of storingen in de computerapparatuur gedurende de internetverbinding noch voor de schade die wordt toegebracht door derden door onrechtmatige toegangverschaffing waarover SILC Estates S.L. geen controle heeft. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor eventuele schade of nadeel die de gebruiker lijdt als gevolg van vergissingen, verzuim of omissies in de informatie, indien deze verstrekt is door externe, niet aan ons verbonden, bronnen.

TOEGANGSVOORWAARDEN

In het algemeen is de toegang tot de door SILC Estatesl S.L aangeboden inhoud vrij en kosteloos.

Indien gebruikers ten behoeve van het sluiten van overeenkomsten of verzoeken om inlichtingen over bepaalde diensten persoonlijke gegevens moeten verschaffen, dienen zij in te staan voor de juistheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid daarvan. SILC Estates S.L verplicht zich ertoe de geautomatiseerde verwerking van voornoemde gegevens uit te voeren in overeenstemming met het doel en de aard daarvan en overeenkomstig de voorwaarden als vermeld in het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Bij het gebruik van de website van SILC Estates S.L  dienen deze Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wettelijke bepalingen, de volgens het normbesef aanvaarde algemeen geldende regels alsmede de geldende gebruiken inzake de openbare orde in acht te worden genomen.

Tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk door SILC Estates S.L toestemming is verleend, mogen gebruikers uitsluitend voor eigen gebruik gebruik maken van de inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden en dienen zij zich te onthouden van het verrichten van handelingen die er rechtstreeks of indirect toe leiden dat die commercieel benut worden.

Bij het gebruik van de door SILC Estates S.L geleverde inhoud en diensten dienen de gebruikers onder alle omstandigheden de geldige wetgeving na te leven en aanvaarden de gebruikers de aansprakelijkheid voor gedragingen en handelingen die op enigerlei wijze onwettig zijn of een inbreuk betekenen op de rechten van derden of die het gebruik van deze website door andere gebruikers schaadt, verhindert of beperkt.

Gebruikers verplichten zich ertoe zich te onthouden van het via SILC Estates S.L doorgeven of verspreiden van berichten, afbeeldingen, foto’s, software, gegevens of content,

  • die de in de wetgeving erkende grondrechten op enigerlei wijze aantasten of schenden;
  • die strafbare, kwetsende, lasterlijke of gewelddadige handelingen inhouden, ondersteunen of bevorderen of die discrimineren op basis van geslacht, ras, geloof of levensbeschouwing of in het algemeen strijdig zijn met de wet, de goede zeden of de openbare orde;
  • die onwaar, dubbelzinnig, onnauwkeurig, aangedikt, obsceen of ongepast zijn;
  • die beschermd worden door intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, tenzij daarvoor vooraf een toereikende machtiging door de wettelijke houder van die rechten is verleend;
  • waardoor derden in hun eer, persoonlijke levenssfeer of goede naam worden aangetast of de regels aangaande geheimhouding of vertrouwelijkheid van berichten worden overtreden;
  • die onwettige, misleidende of oneerlijke reclame inhouden of virussen, wormen, Trojaanse paarden, tijdbommen of enig ander materiaal of programma’s bevatten die schadelijk zijn voor of veranderingen aanbrengen in het functioneren van computerapparatuur of –systemen.
Neem contact met ons op

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!

Contacteer ons

Responsable del tratamiento: SILC ESTATES S.L., Finalidad del tratamiento: Gestión y control de los servicios ofrecidos a través de la página Web de Servicios inmobiliarios, Envío de información a traves de newsletter y otros, Legitimación: Por consentimiento, Destinatarios: No se cederan los datos, salvo para elaborar contabilidad, Derechos de las personas interesadas: Acceder, rectificar y suprimir los datos, solicitar la portabilidad de los mismos, oponerse altratamiento y solicitar la limitación de éste, Procedencia de los datos: El Propio interesado, Información Adicional: Puede consultarse la información adicional y detallada sobre protección de datos Aquí.

Op zoek naar uw droomwoning onder de Spaanse zon?

Abonneer u op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons aanbod in Spanje

WhatsApp